top of page
Post-MainImage-Acariya01.jpg

งานปฏิบัติธรรมอาจริยบูชา

๑๒ - ๑๗ มกราคม ของทุกปี
ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วัดหนองป่าพง กำหนดให้มีการปฏิบัติธรรม ถือศีลแปด ถวายเป็นอาจริยบูชาแด่ พระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท) เป็นประจำทุกปี ระหว่างวันที่ ๑๒ – ๑๗ มกราคม เพื่อเป็นการแสดงความกตัญญูกตเวทีและเป็นการปฏิบัติธรรมบูชาคุณ ถวายเป็นอาจาริยบูชาแด่องค์หลวงปู่ โดยมีพระภิกษุสามเณรและอุบาสกอุบาสิกา มารวมกันทำวัตรสวดมนต์เช้า ทำวัตรเย็น เดินจงกรม นั่งสมาธิ และรับฟังพระธรรมเทศนาโดยครูบาอาจารย์จากวัดสาขาต่างๆ ทั้งในและต่างประเทศ

เวลา ๑๕.๐๐ น. ของวันที่ ๑๖ มกราคม พุทธบริษัททั้งหลาย มาเรียงแถวพร้อมเพรียงกัน ถือดอกไม้ธูปเทียน เดินจากธรรมศาลาสู่ลานเจดีย์พระโพธิญาณเถร และทำประทักษิณรอบเจดีย์ ๓ รอบ เพื่อกล่าวคำถวายสักการบูชาแด่องค์หลวงปู่ และในคืนเดียวกันนี้ มีการเจริญจิตตภาวนา สมาทานเนสัชชิกังคธุดงค์หรือถือเนสัชชิก (ปฏิบัติในอิริยาบถนั่ง ยืน เดิน ไม่เอนกายลงนอน) และมีครูบาอาจารย์แสดงธรรมตลอดคืน

อาจาริยบูชา
ประชุมคณะสงฆ์
Post-MainImage-Meeting03.jpg

การประชุมคณะสงฆ์ประจำปี

๑๖ - ๑๗ มิถุนายน ของทุกปี
ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

วัดหนองป่าพงมีสาขาและพระภิกษุสามเณรจำนวนมากกระจายไปบําเพ็ญสมณธรรมในสถานที่ต่างๆ ซึ่งห่างไกลกัน จึงต้องมีการผูกความสามัคคีในหมู่สงฆ์และได้ทบทวนแนวทางปฏิบัติให้อยู่ในครรลองธรรม หลวงปู่ชาจึงให้มีการประชุมคณะสงฆ์เป็นประจำทุกปี ในวันที่ ๑๖ – ๑๗ มิถุนายน ซึ่งยังคงดําเนินสืบเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน ประธานสงฆ์หรือเจ้าอาวาสวัดสาขาจะมาชุมนุมโดยพร้อมเพรียงกันที่วัดหนองป่าพง

กฐิน
Post-MainImage-Sat03.jpg

งานทอดกฐิน ประจำปี

ขึ้น ๑๔ – ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒ ของทุกปี
ณ วัดหนองป่าพง อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี

ก่อนวันเพ็ญ พระภิกษุสามเณรจากวัดสาขา พร้อมด้วยอุบาสกอุบาสิกา จะทยอยกันมารวมกันที่วัดหนองป่าพง ตกค่ำทำวัตร นั่งสมาธิ พระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์ อาราธนาครูบาอาจารย์แสดงธรรมเทศนา และปฏิบัตธรรมเจริญจิตตภาวนาตลอดทั้งคืน

เช้าวันเพ็ญ เดือน ๑๒ พุทธบริษัททั้งหลายพร้อมเพรียงกันถวายผ้ากฐิน พระสงฆ์อนุโมทนาเป็นอันเสร็จพิธีฝ่ายฆราวาส เมื่อสงฆ์ได้รับถวายผ้ากฐินมาแล้ว คณะสงฆ์ลงมติแล้วถวายผ้านั้นแก่ภิกษุรูปใดรูปหนึ่ง ซึ่งโดยมากจะมอบแก่พระเถระผู้มีอุปการะแก่สงฆ์ เช่น ประธานสงฆ์หรือพระเถระผู้มีลำดับพรรษารองลงมา มีพุทธานุญาตให้นำผ้ากฐินไปทำเป็นผ้าผืนหนึ่งในไตรจีวร โดยตัด เย็บ และย้อมให้เสร็จภายในวันเดียวกัน แล้วนำถวายผ้ากฐินและอนุโมทนาแก่ภิกษุผู้ได้รับความเห็นชอบจากคณะสงฆ์ ในการประชุมสงฆ์ ณ อุโบสถ ในตอนค่ำ

ปฏิบัติธรรม กทม.
Post-MainImage-Kathina02.jpg

กิจกรรมปฏิบัติธรรม 

วันเสาร์ที่ ๑ ของทุกเดือน
ณ ศูนย์เผยแพร่มรดกธรรมพระโพธิญาณเถร (ชา สุภทฺโท)
ซอยรามอินทรา ๖๑ แยก ๑๒ กรุงเทพมหานคร

๐๖.๓๐ น.     พระสงฆ์ออกบิณฑบาต บริเวณด้านหน้าศูนย์ฯ

๐๘.๐๐ น.     ศรัทธาญาติโยมกล่าวคำบูชาพระรัตนตรัยและอาราธนาศีล

                พิธีถวายสังฆทานและภัตตาหารแด่พระสงฆ์

                ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถา

                พระสงฆ์อนุโมทนา

๐๙.๐๐ น.     พระสงฆ์พิจารณาอาหารบิณฑบาต

๑๐.๐๐ น.     ฟังพระธรรมเทศนา

๑๑.๓๐ น.     ปฏิบัติภาวนาตามอัธยาศัย

๑๓.๐๐ น.     เดินจงกรม นั่งสมาธิ

๑๔.๐๐ น.     ฟังพระธรรมเทศนา

๑๕.๓๐ น.     ตอบปัญหาธรรมะ

๑๗.๐๐ น.     ทำวัตรเย็น ฟังพระธรรมเทศนา

๑๘.๐๐ น.     จบกิจกรรมปฏิบัติธรรม

bottom of page